Nieuw Nederland

Nieuw Nederland 9 speerpunten


1. Een gekozen minister-president 

2. Samengaan Nederland en Vlaanderen

3. Invoering van een basisinkomen

4. Stimuleren van de economie

5. De Nederlandse Antillen omvormen tot een provincie van Nederland

6. Binnen 20 jaar over op duurzame energiebronnen

7. Integreren van land, zee- en luchtmacht

8. Modernisering van de infrastructuur en gratis openbaar vervoer

9. Vernieuwing van de gezondheidszorg


Vragen over Nieuw Nederland

Vraag 1

Nieuw Nederland wil een basisinkomen invoeren. De financiering zou moeten gebeuren via 1 belasting (op verbruik en vervuiling), en door het schrappen van subsidies. Kun je hier meer over duidelijk maken ?

       In Nederland hebben we op dit moment een ingewikkeld stelsel met aan de ene kant tal van belastingen en premies en aan de andere kant tal van uitkeringen en subsidies. Dit stelsel is niet transparant, niet rechtvaardig en voor de uitvoering zijn vele duizenden ambtenaren nodig. Arbeid is belast met als gevolg werkloosheid en honderduizenden mensen in allerlei uitkeringen (wao, pensioen, bijstand). Het milieu wordt te weinig belast met als gevolg vervuiling (bijv. fijnstof, stikstof). Ons voorstel om dit stelsel te vereenvoudigen corrigeert deze effecten.   

2.   Welk verbruik en vervuiling, en hoe hoog belast ?

       Het gaat om een belasting op intermediair verbruik die stapsgewijs in de plaats komt van de huidige belastingen en premies. In feite is dit een inkoopbelasting voor bedrijven. Indien een bedrijf gaat produceren betaalt het belasting over de inkoop. Burgers betalen geen belasting meer. Omdat er minder ambtenaren nodig zijn, de werkloosheid daalt en de groeikracht van de economie op een schonere manier toeneemt zal de belastingdruk geleidelijk dalen.

3.   En welke subsidies worden geschrapt , die voor kunst en cultuur, huursubsidie/toeslag, landbouwsubsidie ?

       Deze subsidies worden (grotendeels) opgenomen in het basisinkomen. Burgers kunnen dat geld via hun basisinkomen zelf aan bijv. kunst besteden. De overheid heeft overigens voor miljarden euro’s aan kunst in haar bezit. Hiervan wordt slechts een paar procent regelmatig tentoongesteld, de rest ligt te vergaan in archieven. In onze plannen zal een deel van deze kunst aan de burger worden teruggegeven.

      Wat de landbouw betreft: ook boeren krijgen een basisinkomen.   

4.   Wat voor rol gaat wat NN betreft de BTW spelen de komende jaren ?

      De belastingen worden stapsgewijs vervangen door een belasting op intermediair verbruik. Dat geldt ook voor de BTW. 

5.   Gaan mensen met een minimuminkomen er dan niet netto op achteruit ?

      Nee, zie ook staatje

  

Gezinssamenstelling

Verschil t.o.v. Huidig systeem

Verschil, rekening houdend met de toename van het aantal banen

 Gehuwd, samenwonend, 1 werkende partner

 + 

+

 Gehuwd, samenwonend, 2 werkende partners

 +/-

+

 Gehuwd, 1 werkende partner, 3 kinderen

 + 

+

 Alleenstaand, werkend

 +/-

+

 AOW, gehuwd, samenwonend

 + 

+

 AOW, alleenstaand

 + 

+

 Gehuwd, samenwonend, beiden werkloos

 -

+

 Gehuwd, samenwonend, beide partners werkloos, 2 kinderen

 +

+

 Alleenstaand, werkloos

 -

+

+= gaat erop vooruit

+/-= blijft gelijk

-=gaat erop achteruit

  

6.   Wat vinden jullie van de stelling dat een basisinkomen geven aan jongeren en jongvolwassenen geen goed idee is omdat zij er niet mee om zouden kunnen gaan ? Zou er een minimumleeftijd aan het B.I moeten worden gesteld ?

       In onze berekening van een basisinkomen krijgen volwassene meer dan jongeren. Overigens niet omdat jongeren er niet mee zouden om kunnen gaan, alswel omdat volwassenen veelal hogere lasten hebben.  

7. Is NN niet bang dat na de invoering van een basisinkomen de arbeidsproductiviteit van Nederland op de tocht komt te staan ? Wat te doen wanneer de arbeidsproductiviteit toch fors afneemt ?

       Nee, nu zitten er veel mensen in allerlei uitkeringen. De arbeidsproductiviteit van hen is feitelijk nul. De totale productiviteit van Nederland neemt dus toe. In plaats van een ‘uitkeringeconomie’ krijgen we dan een ‘baneneconomie’ met per saldo lagere belastingen.

8.   Hoe te voorkomen dat een basisinkomen voor sommigen leidt tot sociale uitsluiting en vereenzaming ?

       Een basisinkomen is juist een middel om dit te voorkomen. Op dit moment zitten duizenden mensen langdurig in de bijstand. De kans op deelname aan de arbeidsmarkt is voor hen nihil. Dat leidt tot een leven van uitsluiting. Door een basisinkomen in combinatie met het afschaffen van belasting op arbeid krijg je weer een samenleving waarin iedereen kan meedoen en meer keuzevrijheid in zijn of haar leven heeft. 

9.   Kunnen we wel garanderen dat er voldoende betaalde functies zullen zijn/komen om iedereen in staat te stellen zich via betaalde arbeid aan de armoede te ontworstelen ?

       De arbeid wordt tenminste 30% goedkoper, hetgeen een groot aantal nieuwe banen oplevert. Daarnaast wil Nieuw Nederland de economie stimuleren.

10. NN is voor verstrekking van een basisinkomen aan alle officieel ingezetenen van Nederland. Wat is volgens NN de beste manier van ontwikkelingshulp aan ontwikkelingslanden ?

       Aan de ene kant leggen we op dit moment allerlei invoerrestricties aan ontwikkelingslanden op, aan de andere kant geven we nu via slecht werkende ontwikkelingshulp een deel terug. Nieuw Nederland wil die restricties geleidelijk afschaffen en een soort Marshall-plan voor de Derde Wereldlanden opzetten.  

11. Welke hoogte moet het budget voor ontwikkelingssamenwerking worden ?

      Dat blijft gelijk, maar wordt anders ingezet.

12. Wat is jullie antwoord op de stelling dat mensen die een basisinkomen propageren een populariteitscomplex zouden hebben ? Zij zouden populair gevonden willen worden en beloven daarom 'geld voor iedereen', om zo meer vrienden te krijgen. Dit zou een luie manier zijn om stemmen te trekken.

       We zijn op weg gegaan naar een Nieuw Nederland met een beter leven voor ons allemaal. Zo’n basisinkomen draagt daartoe bij. Een basisinkomen is in feite een belastingverlaging, een negatieve inkomstenbelasting, die we realiseren omdat we het totale belasting- en subsidiestelsel sterk vereenvoudigen. 

13. NN wil de economie stimuleren door het invoeren van Circulatiegeld. Kun je kort uitleggen wat dit is ?

       De economische situatie is sinds 2008 sterk verslechterd. Nu 30 miljard euro bezuinigen is suïcidaal. In verschillende plannen dalen bijv. de huizenprijzen met 10%, met grote risico’s voor de Nederlandse banken.

       De Europese Centrale Bank (ECB) zou nu extra geld in omloop moeten brengen, maar is erg passief. Zolang de ECB dat niet doet zal Nederland zelf actie moeten ondernemen. Wij stellen voor om de economie te stimuleren met tenminste 10 miljard euro per jaar. Dat willen we doen op een slimme manier, via circulatiegeld met het vermogen van de overheid van 400 miljard euro als onderpand. Iedereen krijgt een chipknip met een tegoed (voor gezinnen een paar duizend euro, voor alleenstaanden wat minder). Dat geld kan overal in Nederland worden besteed. Het heeft één kenmerk, het wordt geleidelijk in 5 jaar steeds minder waard. Vandaar de naam circulatiegeld. Iedereen heeft een prikkel om het te besteden en niet op te gaan potten.        

14. Verwachten jullie dat Brussel een idee als Circulatiegeld zal toestaan ?

      Ja, een aantal Duitse regio’s heeft al dit soort geld.

15. Zal het succes van Circulatiegeld niet ten koste gaan van de Euro ?

       Het is denkbaar dat mensen liever dat circulatiegeld hebben dan de euro. Of dat zo is hangt vooral af van het beleid van de ECB. Het beleid van de ECB is de laatste jaren erg passief, met alle gevolgen voor de euro. Regeren is vooruitzien. Mocht het onverhoopt misgaan met de euro dan zijn we daar op voorbereid.

16. Hoe zijn Nederland en Europa volgens NN in de huidige financiele crisis terechtgekomen ? Wat waren de voornaamste fouten die de afgelopen 20-30 jaar gemaakt zijn ?

       Wij zijn in de huidige situatie terecht gekomen als gevolg van de overmatige geldschepping door banken in een periode van hoogconjunctuur. Dat leidde niet tot hogere prijzen van bijvoorbeeld groente en fruit maar tot ‘bubbles’in de economie, zoals aandelen- en woningprijzen en de internethype. Op het moment dat die ‘bubbles’ leeglopen crasht de economie en verdwijnt er geld uit de kringloop. Tijdens die hoogconjunctuur had je moeten bezuinigen, nu moet je juist stimuleren.   

17. Wat te doen ten aanzien van de Euro en de Grieken ?

       Ons beleid zal ertoe leiden dat we er als land veel beter voorstaan. We wordern dan minder kwetsbaar voor economische problemen elders. 

18. Hoe gaat de economie zich de komende jaren/decennia ontwikkelen wanneer we geen basisinkomen invoeren ?

      Dan houden we een ingewikkeld rondpompsysteem waarvoor vele duizenden ambtenaren nodig zijn. 

19. In de flyer van NN staat : (Nu:) Ontevreden zwevende 'kiezer' stemt 1 x per 4 jaar. (In plaats daarvan) Bewuste, betrokken burgers laten stem dagelijks horen. Waar komt dit conkreet op neer ?

      We willen de democratie versterken via onder andere een gekozen minister-president, verkleining van de Tweede Kamer naar 100 leden, afschaffen of een andere functie voor de Eerste Kamer en het versterken van de directe democratie. Onder andere door via internet de burger er rechtstreeks bij de betrekken. 

20. Wat vinden jullie van de huidige politieke cultuur ?

      Die is erg ad hoc en weinig gericht op verandering. Er is geen visie waar we als land op de wat langere termijn naartoe moeten.

21. Waar komt toch die (Nederlandse) aandrang vandaan om burgers te pas en te onpas stevig aan te pakken (arbeidsplicht) ?

       Wellicht een restant van het schaarstedenken. Ons plan is dat iedereen een basisinkomen heeft en zelf moeten weten hoeveel hij of zij daarnaast werkt. Wat je verdient is overigens netto: je werkt voor jezelf, niet voor de Belastingdienst.

22. Wat vinden jullie van de recente uitspraak van Rita Verdonk dat je werkweigeraars kunt herkennen aan hun bruine kleur !? Wellicht bedoelt ze dat dit mensen zijn die veel in de zon zitten.

       In plaats van dwang willen wij naar vrijheid. In de toekomst van een Nieuw Nederland met meer overvloed krijgt wellicht iedereen zo’n ‘bruine kleur’.

23. Is Nieuw Nederland monarchistisch gezind of behoord volgens NN een transformatie naar een republiek ook tot noodzakelijke politieke vernieuwing voor ons land ?

       We leven in een democratie. Als de meeste mensen een koningshuis willen dan is dat prima. Ons voorstel voor een gekozen minister-president maakt overigens de rol van de Koningin een stuk duidelijker. De Koningin wijst dan geen (in)formateur meer aan. Die heeft de kiezer dan immers al aangewezen. 

24.  Wat vindt NN van de identificatieplicht ? De Piratenpartij heeft dit als een groot issue ?

      Met een identificatieplicht heb ik persoonlijk niet zo’n probleem. De bezorgdheid over te ver doorgevoerde aantasting van de privacy deel ik wel. We moeten voorkomen dat straks je hele ‘dna’ op internet staat.  

28. Wat is volgens NN de beste manier om met het fileprobleem om te gaan ?

       Ons voorstel is gratis openbaar vervoer, snellere treiniverbindingen en ook betere treiniverbindingen met het Noorden, Oosten en Zuiden. denk aan een Zuiderzeelijn. Waar nodig zullen we wegen verbeteren en ook onze belasting op intermediair verbruik zal helpen. Wij zijn tegen rekeningrijden: teveel rompslomp en te duur.    

29. Is NN bereid om met de PVV te onderhandelen over een regeerakkoord ? Sluit NN een of meerdere partijen uit ?

      Wij sluiten niemand uit. Wij zijn voorstander van een zakenkabinet waarmee we ons plan kunnen uitvoeren. 

30. Wie is jullie gedroomde minister-president wanneer dat niet Jan-Frank Koers kan worden ?

      Wij hebben geen voorkeur. De diverse partijprogramma’s zijn nagenoeg gelijk, het is ‘lood om oud ijzer’.

 

 

Als je een droom hebt maak hem dan waar